کمپین ها.

تیم های خلاقیت، برنامه ریزی و تولید محتوای حدید برای برگزاری کمپین های بازاریابی دیجیتال یکپارچه با هم همکاری می کنند. ما تعداد قابل توجهی استراتژی برتر و سازنده که رسانه های رادیویی و تلویزیونی، چاپی، تبلیغات شهری، نمایشی، موبایلی، جست و جو، اجتماعی و تجربی را در بر می گیرد، توسعه داده ایم. قصد ما رسیدن به اهداف تعیین شده کسب و کار، در عین حال ارتقای برند و برآورده کردن نیازهای کاربر است.
ما کمپین ها را با دید کاربر-محور ایجاد می کنیم. با خلاصه ای از تجربه ی کاربر شروع می کنیم که مشخص می کند مخاطبان هدف برای حل مشکلات خود چه مسیر خریدی را طی می کنند و این که چه کانال های برای دسترسی به مخاطبان و برآورده کردن انتظارات کاربران موثر هستند. ساخت این مسیر مستلزم درک و تجزیه و تحلیل درستی از رفتار مشتری حین فرایند خرید است، و نتایج آن زمینه ای برای به وجود آمدن راه حل بازاریابی -که می تواند شامل رسانه های پرداختی، تحت مالکیت و اکتسابی شود- فراهم می کند.
مسیر ساخته شده، امکان ادغام یکپارچه راه حل های خلاقانه با تجربه های وسیع تر برند را فراهم می کند که فضایی برای داستان پردازی های منسجم ایجاد می کند. نتیجه نهایی کمپینی است که برای در اختیار قرار دادن حداکثر تناسب و ارزش به کاربر نهایی بهینه شده است و در عین حال هزینه های اضافی مشتری را به حداقل می رساند.

فهرست