موج سوم.

بدون مرز.

از ابتدای پیدایش حدید ما بر این باور بوده ایم که می توانیم مرزها را حذف کنیم. چه این مرزها جغرافیایی باشند و چه فرهنگی یا نژادی. به همین خاطر تیم ما از افرادی با خلق و خوها، ظاهر و سبک های متنوع تشکیل شده که در چند ویژگی با یکدیگر مشترکند.

ویژگی های ما.

پیوند اعضا.

مشخصه‌ی اثر بخشی سازمان‌مان را در ۵ ویژگی یافته ایم.

1. اولویت مشترک

ما همگی در جهت همراستایی برای رشد یک واحد کلی به نام حدید تلاش می کنیم.

2. درک تفاوت‌ها

انسان ها هیچ وقت یکسان نیستند. ما به بیان آزاد نظراتمان اهمیت می دهیم.

3. رشد شخصی

اگرچه ما یک واحدیم و یک هدف مشترک را دنبال می کنیم اما بر این باوریم که بدون رشد تک تک افراد این اتفاق میسر نیست.

4. پرواز ایده‌ها

ما متعهدیم که بدون پیش داوری با ایده‌ها برخورد کنیم. حدید در عملی کردن ایده‌ها جدی است.

5. مهم است

کوچک‌ترین کارها به اندازه‌ی سخت‌ترین آن‌ها اهمیت دارد. ما به همه چیز توجه می‌کنیم و برایمان مهم است که حاصل تلاش هایمان چیست.

ما همیشه در جست و جوی بهترین هاییم.

متخصصینی که با ما در این ارزش‌ها اشتراک دارند را جذب می‌کنیم. این که کجا و کی هستید مهم نیست.
فهرست