رسانه.

حدید اولین رویکرد کاربر محور برای برنامه ریزی رسانه با عنوان “طراحی رسانه ارتباطی” را ایجاد کرده است. این رویکرد اصول طراحی اول-کاربر را برای توسعه برنامه ریزی ارتباطات به کار می برد، که رسانه و پیام را به صورت یکپارچه در چارچوب سیر و سفر کاربر و نحوه تعامل آن ها با برند ادغام می کند.
ما تکنیک های تحقیق و برنامه ریزی سنتی رسانه ها را با ابزارهای دیجیتال و روش های پیشرفته ترکیب می کنیم تا عوامل تصمیم گیری رفتاری، نگرشی و انگیزشی را کشف کنیم. این کار استراتژی و اولویت سرمایه گذاری در کانال های رسانه و پلتفرم ها را به شریکان اطلاع رسانی می کند تا مطمئن شوند کمپین های ما حداکثر ارزش را برای هر دو طرف یعنی برند و مشتری ایجاد می کند.
مشتریانی که برای خدمات رسانه ای با حدید همکاری کنند رویکرد رسانه ای کاربر محور خواهند داشت که بر مبنای دیجیتال است اما به آن محدود نمی شود.

فهرست