تحقیق.

ما از روشهای تحقیق کمی و کیفی، به منظور شناخت کامل کاربر استفاده می کنیم تا بتوانیم استراتژی های تولید و بازاریابی مناسبی اتخاذ نماییم.
امروزه برندها می توانند موثرتر و سریع تر از همیشه، به کاربران برسند و بازخوردهای متفاوتی بدست آورند. ما برای اینکه بتوانیم در دنیای به سرعت در حال تغییر امروز، کاربر را به طور کامل بشناسیم، روش های تحقیقاتی مبتنی بر فناوری را با مطالعات مردم شناسی تلفیق می کنیم. ما نه تنها روی عملکرد و فعالیت های کاربر تمرکز داریم، بلکه به انگیزه ها، علت انتخاب ها و درک آن ها از محیط پیرامونشان نیز توجه زیادی می کنیم. با انجام این کارها می توانیم رفتارها و نگرشهای واقعی کاربر را تشخیص دهیم، نیازهای برآورده شده و نشده ی آن ها را شناسایی کنیم و به درک روشنی از فرصت های موجود برای برند برسیم.
هرچند که انجام تحقیق، یک پیشنهاد کاملا جداگانه است، ولی ما آن را در تمام فرایندهای خلاقانه خود انجام می دهیم و طراحی و خلاقیت را در طی مراحل توسعه و بهینه سازی تجربیات، به طور مرتب آزمایش می کنیم.

فهرست