طراحی خدمات.

ما به عنوان یک شرکت طراحی، رویکردمان در طراحی خدمات، تمام توجه مان به سمت کاربر است. به این توجه می کنیم که کاربر چه نیازهایی دارد و چطور می شود خدماتی ارائه کرد که مشکلاتشان حل شود. تیم های چند رشته ای حدید، از یک رویکرد همه جانبه برای طراحی خدمات استفاده می کنند. ما با انجام تحقیقات، تعریف مشخصی از مشکل کاربر بدست می آوریم تا بتوانیم در هر مرحله از ارتباط کاربر و برند، تعامل کم دردسری بینشان شکل دهیم.ما با استفاده از طراحی ارتباطات، طراحی تجربه، طراحی محصول و طراحی فیزیکی، راه حل های ساده ای ارائه می دهیم که به طور سیستماتیک تمام نقطه ضعف ها را از بین می برند.
سپس بررسی می کنیم که برای ارائه خدمات جدید به بازار یا اصلاح خدمات موجود، به چه افراد، فرآیندها، فناوری و ساختار سازمانی نیاز داریم. شرکت حدید با همکاری تیم های مشاوره، بازاریابی و فناوری خود کمکتان می کند راه حل های جدید را عملی کرده و تجربه ای درخشان در اختیار مشتریانتان قرار دهید.

فهرست